CẤP GIÁM ĐỐC

CHƯƠNG TRÌNH CẤP GIÁM ĐỐC TẠI TP.HCM

KHÓA HỌC
KHAI GIẢNG
HỌC PHÍ
ĐĂNG KÝ
CEO Nâng cao chuyên sâu về Lãnh đạo
24-06-2018

9.600.000

8.000.000

Đăng ký

CEO Nâng cao chuyên sâu về Chiến lược
03-06-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Kinh doanh
05-08-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Nhân lực
14-10-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Tài chính
09-12-2018

9.600.000

8.000.000

CEO TD
26-09-2018

32.600.000

26.000.000

CEO TD
02-06-2018

32.600.000

26.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
24-06-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
28-03-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
23-04-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
30-05-2018

20.800.000

16.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
12-03-2018

16.800.000

12.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
09-06-2018

16.800.000

12.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
12-09-2018

16.800.000

12.000.000

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
10-09-2018

16.800.000

12.000.000

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
09-06-2018

16.800.000

12.000.000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
18-04-2018

16.800.000

12.000.000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
22-07-2018

16.800.000

12.000.000

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
13-06-2018

16.800.000

12.000.000

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
08-08-2018

16.800.000

12.000.000

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN